قوطی پت با نام تجاری تولیپس در سایز شماره سه

محصولی از شرکت پت هان