قوطی پت با نام تجاری سیلور در سایز شماره سه

محصولی از شرکت پت هان