قوطی پت با نام تجاری گلد در سایز شماره سه

محصولی از شرکت پت هان